WEAPON X’S KIWI

 


WEAPON X’S KIWI IS A RED FEMALE. KIWI IS DM FREE THROUH PARENTAGE.